9 Aralık 2011 Cuma

DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEKLERİNİ YAYINLIYORUZ VARAN 1…………………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİYÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİDİR.DAVACI : ……………… ……..T.C. KİMLİK NO:

Adres:

DAVALI : 1-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-ANKARATEBLİĞ TARİHİ : 04.07.2011 (KHK yayımlanma tarihi)DAVA KONUSU : 04. 07. 2011 tarihli ve 27984 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı KHK’nin “Hak ve yetkiler ile personelin devri –mevcut personel” başlıklı ek geçici Üçüncü maddesinin 1. bendinde yer alan “…Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen birimleri ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Başkanı ve üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bayındırlık ve İskân İl Müdürü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden Bayındırlık ve İskân İl Müdürü Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri ise ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır” hükmüne dayanarak hakkımda tesis edilen ……….. tarih…………..sayı ve …………..konulu atama işleminin anayasaya aykırılık itirazlarımızın da değerlendirilerek öncelikle yürütmesinin durdurulması ve akabinde İPTALİ isteminden ibarettir.AÇIKLAMALAR ve İPTAL NEDENLERİDavalı idareye bağlı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı …… İl müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak görev yapmakta iken, 644 sayılı KHK ile Bakanlığın yapısının değişmesi sebebiyle, Araştırmacı olarak atamam yapılmış ve halen bu görevi ifa etmekteyim. Söz konusu atama işlemi ile evvelki konumum tamamen değiştirilmiş, müktesep haklarım elinden alınmıştır. Araştırmacı kadrosuna atandığıma dair…………..sayılı işlemi …………. tarihinde tarafıma tebellüğ edilmiştir.

Tesis edilen işlemde, dolayısıyla işleme mesnet kanunda hukukun temel ilkelerine, Anayasa’ya aykırılık olduğu açıktır. Yürütmenin bir parçası olmakla, kendi bünyesinde yapılan değişikliklerde etkin rol oynayan davalı idarece, kanunun vazında yeterli araştırmaya gidilmemesi, Bakanlığın yapısının küllen değiştirildiği hususu göz önüne alınarak çalışanların durumlarında hak kaybına meydan verilip verilmediği gözetilmeksizin işlem tesisi hatalı olup, işbu işlemin iptalinin icap ettiği, işlem Kanun Hükmünde Kararnameye mesnet olarak tesis edilmekle ilgili maddelerin iptali istemli Anayasa Mahkemesi’ne dosyanın gönderilmesi gerektiği tartışmasızdır. Şöyle ki;

1-) Anayasa’nın 128 inci maddesi uyarınca, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenleneceği öngörülmüştür. Bundan memurların atanma ile görev ve yetkilerinin ancak yasayla kurallaştırılabileceği anlaşılmaktadır. Bu Maddede Kanun Hükmünde Kararname ibaresi geçmemektedir.

2-) Hukuka aykırı bir şekilde şahsım adına tesis edilen atama işlemine neden olan bu yasal düzenleme; Anayasanın 2. Maddesi: Sosyal Hukuk Devleti, 5. Maddesi: “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır. ”, 10. Maddesi: “kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” 17. Madde: “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir ” 49. Madde: “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek” ibarelerine aykırı olmakla birlikte; 91. Madde de Temel Haklar ve Kişi hakları hususlarında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenleme yapılmasına cevaz verilmemesi nedeniyle 6223 Sayılı yasaya istinaden yürürlüğe konulan KHK’ler (zikredilen konulara temas eden) doğuşlarından itibaren hukuki yönden sakattır.

3-) 644 sayılı KHK’nın geçici 3.maddesinin 1. bendi ile ‘’Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen birimleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Başkanı ve üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bayındırlık ve İskan İl Müdürü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden Bayındırlık ve İskân İl Müdürü Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri ise ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır’’ hükümleri getirilmiştir. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere her kademedeki memurların özlük hakları korunurken yalnızca Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’nde çalışan Şube Müdür yardımcıları“Araştırmacı” kadrosuna geçirilerek mağdur edilmişlerdir.

Getirilen bu hüküm ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığında çalışmakta olup geçici 3. maddenin 1.bendinde sayılanların durumları (İl Müdür Yardımcıları dışındakiler) aynen korunmakta, hatta şahsa bağlı kadro haline getirilmek suretiyle durumları iyileştirilirken ve Bayındırlık ve İskân İl Müdürü Yardımcısı unvanında çalışanlar “Araştırmacı” kadrosuna geçirilerek mağdur edilmişlerdir.

Müdür Yardımcılığı görev unvanı ile araştırmacı kadro görev unvanı arasında hiçbir benzerlik olmadığı gibi, bu kadro ile araştırmacı kadrosu arasında ek gösterge ve tazminat oranları bakımından da büyük farklılıklar vardır. 657 sayılı Kanunda araştırmacı unvanlı kadroyla ilgili net bir tanımlama olmamasına karşın, araştırmacı kadrosunun; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı, bölge müdürü, bölge müdür yardımcısı, şube müdürü, şef gibi hiyerarşik kademe ve birimlerle ilgisinin olmadığı ve müfettişlik mesleği gibi bir kariyer meslek olmadığı konusunda hiçbir şüphe yoktur.4- Anayasa’nın 128 inci maddesi uyarınca, memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Yasama organı bu bağlamda kanunla düzenleme yaparken, Anayasa’nın 11 inci maddesi gereğince, Anayasa’nın diğer hükümlerine de uygun hareket etmek zorundadır.

Her şeyden önce yasa ile yapılan düzenlemelerde, Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesine, hukuk devleti ilkesine uygun hareket edilmesi ve ilgililerin kazanılmış haklarına dokunulmaması gerekir. Kazanılmış hakların korunması, hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Hukuk devletinde bütün devlet faaliyetlerinin hukuk kurallarına uygun olması önemli ve temel bir ilkedir.

Kazanılmış haklar, hukuk devleti kavramının temelini oluşturan en önemli unsurlardan bir tanesidir. Kazanılmış hak ; “önceden yürürlükte bulunan hükümlere göre bir kişi yararına var olan hakkın, sonradan çıkartılan hükümlerle çiğnenmemesi; bir kimsenin edinmiş olduğu hakkın onun iradesi dışında elinden alınmaması” şeklinde açıklanmaktadır.

Kazanılmış hakları ortadan kaldırıcı nitelikte sonuçlara yol açan uygulamalar Anayasa’nın 2 nci maddesinde açıklanan “Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir” hükmüne aykırılık oluşturacağı gibi, toplumsal kararlılığı ve hukuksal güvenceyi ortadan kaldırır, belirsizlik ortamına neden olur ve kabul edilemez. Hukukî statüleri kanunla oluşturulan ve bu statü kurallarına güvenerek geleceklerini tasarlayan kamu görevlilerinin kazanılmış hakları ve hukuk devletinin sağlamak istediği huzurlu ve istikrarlı bir ortamın sonucu olarak ortaya çıkan “Devlete güven” ilkesi de zedelenmiştir.5- Şahsım adına tesis edilen işlem, hukuk devleti ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin kararlarında da görüleceği üzere; hukuk devleti eylem ve işlevleri hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren bu hak ve özgürlükleri güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı, tutum ve durumlardan kaçınan hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan Anayasa ve hukukun üstün kuralları ile kendini bağlı sayan yargı denetimine açık, yasaların üstünde Anayasa ve Yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlettir.6- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, özverili çalışmalarım ve belli mesleki kariyerim nedeniyle bu kadroya atanmış bulunmaktayım. Belli bir birikim, çalışma ve çabalarımın ürünü olan unvanım, bir kalemde elimden alınmakta; gelecekte meslekte yükselme şansım yok edilmektedir. Ayrıca atanmamın öngörüldüğü Araştırmacı kadrosu ise, statüsü, hiyerarşik konumu ve bağlı olacağı amir belli olmayan, mali ve sosyal hakları benimle benzer durumdaki bu kişilerin mevcut haklarından çok kötü olan, bu özellikleri itibariyle keyfiliğe açık ve gerçekte de bu şekilde uygulanan bir kadrodur. Dolayısıyla söz konusu atama işlemi, maddi ve manevi olarak hak kaybıma sebep olmakla birlikte, yıllardır özverili şekilde çalışan şahsımı moral ve motivasyon olarak olumsuz yönde etkilemiştir.7- Atamamın yapılmış olduğu araştırmacı kadro unvanı ile Müdür Yardımcılığı kadro unvanı arasında hiçbir benzerlik olmadığı gibi bu kadroların ek gösterge ve tazminat oranlarına kıyasla daha düşük ek göstergesi ve tazminatı bulunan, hiyerarşik kademe ve birimler arasında yer almayan araştırmacı unvanlı kadroya atanmam nedeniyle emeklilikte de hak kaybına uğrayacağım tartışmasızdır8- Netice itibariyle dava konusu işlem, hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan kazanılmış hakların korunması ilkesine aykırılık oluşturacağı, Devlete güven ilkesinin zedeleneceği, Anayasa ile Devlete çalışanlarının haklarını koruma ve bunun için gerekli önlemleri alma ödevi verilmiş iken nakle tabi personelin mevcut statü ve konumları, nitelikleri, kariyerleri, kazanılmış haklarının yok sayılarak konumu, statüsü, görev tanımı yapılmamış bir kadroya atanmalarının öngörülmesinin sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmayacağı, belirtilen nedenlerle söz konusu düzenleme Anayasa’nın 2, 5, 10, 11, 17 ve 49. maddelerine aykırılık teşkil etmesi; hukuka aykırılığı çok açık olması ve telafisi imkânsız zararlara da yol açması nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması, Anayasa’ya aykırılık itirazlarımın da değerlendirilerek İPTALİ gereklidir.

.

DELİLLER : Dava konusu işlem, işlem dosyası ve tüm resmi belge, Rapor ve kayıtlar ile sair yasal deliller.SONUÇ VE İSTEM : Sunulan nedenler ve resen gözetilecek sair sebeplerle; Davalı idarenin …….. tarihinde tebliğ ettiği 644 Sayılı KHK uyarınca Araştırmacı kadrosuna atandığıma dair …………………tarih……….sayılı ……………işlemin;

1. Şahsımın mali ve özlük haklarında telafisi imkânsız zararlar oluşturduğundan, işbu işlemin öncelikle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA;

2. Tesis edilen işlem; 04.07.2011 ve 27984 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı KHK’nin ek geçici Üçüncü maddesinin birinci bendinde; “Çevre ve Orman Bakanlığının Bakanlığa devredilen birimleri ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığında; Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürü, Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Yapı İşleri Genel Müdürü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Yüksek Fen Kurulu Başkanı ve üyeleri, Strateji Geliştirme Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Eğitim ve Yayın Daire Başkanı, Daire Başkanı, Bakanlık Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bayındırlık ve İskan İl Müdürü ve Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı kadrolarında bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu fıkra uyarınca görevleri sona erenlerden Bayındırlık ve İskan İl Müdürü Yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Araştırmacı, diğerleri ise ekli (2) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış sayılır.’’” Hükmüne dayanılarak gerçekleştirildiğinden, mesnet hüküm açıkça Anayasa’ya aykırılık teşkil etmekle ilgili hükmün İPTALİ İSTEMİYLE ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDİLMESİNE,

3. Bu süreçte dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması ile birlikte, Anayasa Mahkemesi kararının sonucuna kadar işbu davada Anayasa Mahkemesi kararının BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI, Anayasa Mahkemesi kararı neticesinde dava konusu işlemin İPTALİNE;

4. Yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesi yönünde karar verilmesini Sayın Mahkemeden saygıyla talep ederim. TARİH

DAVALI

Ad-Soyadı